INFORMACJE NA TEMAT ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Szanowni Państwo,

  1. Uprzejmie informujemy, że w celach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nasza placówka oświatowa wdrożyła wszystkie procedury bezpieczeństwa. Osoby przez nas zatrudnione i z nami współpracujące mające obowiązek ich przestrzegania. Placówka oświatowa dokłada wszelkich starań, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19.
  2. W związku z celami, o których mowa w pkt. 1 powyżej, placówka oświatowa zastrzega sobie w szczególności prawo mierzenia temperatury ciała każdej osoby przebywającej na terenie placówki (w tym naszych podopiecznych, za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych). Temperatura będzie mierzona przez pracownika przy wejściu na teren placówki.
  3. Wyniki pomiaru temperatury ciała osób odwiedzających nie będą utrwalane. Wyniki pomiaru temperatury ciała uczniów, po wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego ucznia, są przetwarzane przez placówkę (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Pomiar temperatury ciała bez jego utrwalania, przekazywania i gromadzenia, zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie prowadzi do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.
  4. Jeżeli pomiar temperatury ciała będzie równy lub przekroczy 38°C, placówka ma prawo odmówić wpuszczenia konkretnej osoby na teren placówki.
  5. Na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie podopieczni, którzy nie mają objawów chorobowych. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do codziennej weryfikacji stanu zdrowia dzieci oraz w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych do nieprzyprowadzania dzieci do placówki.
  6. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba objęta kwarantanną, opiekun prawny nie może przez okres kwarantanny tej osoby przyprowadzać dziecka do placówki.

  • Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego (zobacz)
  • Deklaracje rodziców (opiekunów prawnych) dziecka (zobacz) (pobierz)
  • Regulamin SP 368 COVID-19