Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa Nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków”

Szkoła Podstawowa Nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa Nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków”.

 • Data publikacji strony internetowej: [2017-07-04]
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2017-07-04]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-23]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Pęczakkpeczak@sp368.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się miedzy skrzyżowaniem ulic Hemara 116 i Warzelnicza 8, które łączy ul. Włady Majewskiej. Dojście piesze od ulic wyżej wymienionych.

Przejście dla pieszych znajduje się przy ul. Hemara róg ul. Włady Majewskiej. Chodniki dla pieszych są umiejscowione przy ul. Hemara i ul. Warzelniczej.

Przystanek autobusowy znajduje się przy ul. Hemara. Dojazd autobusami :  314, 304, 152.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście na teren szkoły od ul. Hemara i ul. Warzelniczej. Wjazd od ul. Warzelniczej i ul. Włady Majewskiej.

Sekretariat szkoły jest czynny przy ul. Warzelniczej na parterze budynku. Na terenie szkoły znajduje się duży parking dla pracowników i  rodziców.

 

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Hemara 16. Dojście piesze od ul. Ostródzkiej, oraz ul. Ostródzka róg ul. Hemara.

Przystanek autobusowy Szkoła przy ul. Hemara, w dwie strony.

Dojazd autobusami od ul. Hemara  : 314, 304, 152.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejścia i wjazdy na teren placówki  znajdują się z dwóch stron – od ul. Warzelniczej (wejście główne) oraz od ul. Hemara. Obie ulice mają wydzielone chodniki. Sekretariat szkoły jest czynny przy ul. Hemara 16 (wejście od ul. Warzelniczej) na parterze budynku.

Na terenie szkoły znajduje się parking dla pracowników, poza terenem szkoły od ul. Hemara parking dla  rodziców.

Skip to content