Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2020” rozpoczną się 14 stycznia 2020 o godzinie 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: WARSZAWA-ZIMAWMIESCIE.PZO.EDU.PL.

Wykaz feryjnych placówek edukacyjnych Programu “Zima w Mieście” 2020
Zasady postępowania rekrutacyjnego do Programu “Zima w Mieście” 2020

W ramach Akcji szkoły/placówki, funkcjonujące przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewnią opiekę nad najmłodszymi oraz ofertę zajęć sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, muzycznych, plastycznych i aktywności poza placówką.

Ponadto dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych w ramach Akcji została przygotowana różnorodna oferta bezpłatnych zajęć specjalistycznych realizowanych przez szkoły, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, biblioteki, domy kultury. Również w dzielnicowych i miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji odbywać się będą bezpłatne zajęcia sportowe. Nie zabraknie imprez, zawodów, turniejów, konkursów i gier rekreacyjno-sportowych.

Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Akcji wnoszą opłaty za opiekę oraz posiłki zgodnie z regulaminem placówki/szkoły. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za opiekę i posiłki podczas Akcji na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.