POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty świadczenia socjalne dla uczniów mogą mieć postać:

  • stypendium szkolnego,
  • zasiłku szkolnego,
  • dofinansowania obiadów szkolnych.

STYPENDIUM SZKOLNE

– Kryteria dochodowe:
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), tj. 514 zł.

WNIOSKI SKŁADAMY U PEDAGOGA SZKOLNEGO DO 15 WRZEŚNIA 2018


ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek do pobrania u Pedagoga Szkolnego.


DOFINANSOWANIE OBIADÓW Z FUNDUSZU SZKOLNEGO

O dofinansowywanie obiadów z funduszu szkolnego mogą się ubiegać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, ale mające miesięczny dochód na osobę w rodzinie wyższy niż 514zł.

W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest o złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem o zarobkach do Dyrektora Szkoły.

RODZIC MUSI ZGŁOSIĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO W DNIU 03.09.2018