INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA POMOCY SOCJALNEJ

OBIADY SZKOLNE OPŁACANE Z FUNDUSZU SZKOLNEGO

Dożywianie uczniów z najuboższych rodzin (tylko tych, którzy nie kwalifikują się do dofinansowania z OPS-u). Proszę o przekazanie listy uczniów do 6 września 2019 roku do pedagoga szkolnego.

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528 zł. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)

Zainteresowani rodzice / opiekunowie prawni dziecka składają do pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2019 roku, pobrany ze strony internetowej (http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow) bądź w pokoju pedagoga wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z sierpnia 2019 r.).

Dyrektor Szkoły, po zatwierdzeniu listy, przekazuje dokumentację Burmistrzowi Dzielnicy.

Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie przedstawionych rachunków lub imiennych faktur wystawionych na dziecko.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.), tj. nie może być wyższa niż 620 zł.

Skip to content